a 國際扶輪3470地區/現況與組織

現況與組織

2020年06月
各區分社 社員人數 寶眷社友人 出席率 例會次數
澎湖社 23 0 7700% 3
馬公社 31 7 7200% 2
台南網路社 8 0 5800% 2
台南中區社 57 1 8500% 3
台南安南社 35 0 7200% 4
台南東南社 46 0 7600% 4
台南億載社 34 0 9200% 2
台南夢時代社 47 0 6100% 4
台南幸福社 42 0 7500% 2
台南鳳凰社 33 0 9000% 2
台南府城社 40 0 9500% 4
台南成大社 45 0 7600% 3
赤崁社 43 0 6400% 3
台南新世代社 19 0 8200% 2
台南樂活社 21 0 4700% 1
臺南鑽石社 27 0 10000% 2
新營社 25 0 9700% 3
新營東區社 25 13 9100% 4
麻豆社 33 0 10000% 4
學甲社 18 0 6400% 2
台南市夢傳城社 16 0 6600% 2
佳里社 57 3 9000% 5
善化社 36 0 6000% 3
永康社 24 0 7000% 4
善化蘭心社 27 0 9000% 1
南科社 26 0 7500% 2
嘉義社 32 0 6000% 4
嘉義東區社 49 0 8300% 5
嘉義西區社 39 0 7600% 3
嘉義中區社 38 0 8200% 4
嘉義西北社 21 0 7500% 3
嘉義玉山社 45 0 9500% 2
嘉義東南社 37 0 7000% 2
嘉義皇家社 30 0 6000% 2
嘉義南區社 33 12 9000% 4
嘉義北區社 29 0 8100% 3
嘉義百合社 21 0 8600% 0
嘉義阿里山社 27 0 9500% 2
嘉義東北社 51 0 8000% 0
嘉義彩虹社 41 0 6500% 3
朴子社 34 9 8000% 3
民雄社 42 0 8500% 4
嘉義大林社 23 0 9500% 2
嘉義北回社 26 0 7500% 3
虎尾社 20 0 7300% 2
北港社 37 0 7500% 4
土庫社 33 0 9600% 2
虎尾東區社 51 0 7800% 4
北港宗聖社 32 0 8500% 1
虎尾中央社 35 0 9100% 3
麥寮社 32 0 7800% 2
斗六社 25 0 6800% 1
斗南社 36 0 8800% 3
西螺社 26 0 8200% 3
斗六東區社 32 0 9000% 4
斗六北區社 37 0 7700% 3
斗六科技社 53 0 9600% 1
斗六東南社 15 0 7800% 2
台南第一衛星社 22 0 7500% 2
台南南區喜樂衛星社 12 0 5400% 2
新營東區珊瑚衛星社 13 0 10000% 4
台南永康樂群衛星扶輪社 14 0 70% 0
台南社 82 0 78% 5
澎湖社 23 0 77% 3
台南北區社 52 0 79% 3
台南東北社 50 0 87% 4
馬公社 31 7 72% 2
台南菁英社 31 0 61% 2
台南網路社 8 0 58% 2
澎湖天人菊社 31 0 74% 2
台南東區社 39 0 0% 4
台南西區社 37 0 75% 3
台南中區社 57 1 85% 3
台南安南社 35 0 72% 4
台南東南社 46 0 76% 4
台南億載社 34 0 92% 2
台南夢時代社 47 0 61% 4
台南幸福社 42 0 75% 2
台南南區社 42 0 0% 2
台南鳳凰社 33 0 90% 2
台南府城社 40 0 95% 4
台南成大社 45 0 76% 3
赤崁社 43 0 64% 3
台南新世代社 19 0 82% 2
台南樂活社 21 0 47% 1
臺南鑽石社 27 0 100% 2
新營社 25 0 97% 3
新營東區社 25 13 91% 4
麻豆社 33 0 100% 4
學甲社 18 0 64% 2
台南市夢傳城社 16 0 66% 2
佳里社 57 3 90% 5
善化社 36 0 60% 3
永康社 24 0 70% 4
善化蘭心社 27 0 90% 1
南科社 26 0 75% 2
嘉義社 32 0 60% 4
嘉義東區社 49 0 83% 5
嘉義西區社 39 0 76% 3
嘉義中區社 38 0 82% 4
嘉義西北社 21 0 75% 3
嘉義玉山社 45 0 95% 2
嘉義東南社 37 0 70% 2
嘉義皇家社 30 0 60% 2
嘉義南區社 33 12 90% 4
嘉義北區社 29 0 81% 3
嘉義百合社 21 0 86% 0
嘉義阿里山社 27 0 95% 2
嘉義東北社 51 0 80% 0
嘉義彩虹社 41 0 65% 3
朴子社 34 9 80% 3
民雄社 42 0 85% 4
嘉義大林社 23 0 95% 2
嘉義北回社 26 0 75% 3
虎尾社 20 0 73% 2
北港社 37 0 75% 4
土庫社 33 0 96% 2
虎尾東區社 51 0 78% 4
北港宗聖社 32 0 85% 1
虎尾中央社 35 0 91% 3
麥寮社 32 0 78% 2
斗六社 25 0 68% 1
斗南社 36 0 88% 3
西螺社 26 0 82% 3
斗六東區社 32 0 90% 4
斗六北區社 37 0 77% 3
斗六科技社 53 0 96% 1
斗六東南社 15 0 78% 2
台南第一衛星社 22 0 75% 2
台南南區喜樂衛星社 12 0 54% 2
新營東區珊瑚衛星社 13 0 100% 4
台南永康樂群衛星扶輪社 14 0 70% 0
國際扶輪3470地區總監辦公室
RID3470 Governor Office
60086嘉義市世賢路一段670號
Phone / +886-5-2373039
Mail / rid3470@gmail.com
No.670, Sec. 1, Shixian Rd., West Dist., Chiayi City 600, Taiwan (R.O.C.)
線上瀏覽人數:1
總計瀏覽人數:107383
前期網頁瀏覽人數:508712 人